10:06 EDT Thứ năm, 21/09/2017

Trang nhất » Tin tức » Thông báo

Quy định quy cách trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Thứ hai - 17/04/2017 10:06
Quy định quy cách trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Quy định quy cách trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Áp dụng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường đại học Sư phạm – ĐHĐN từ năm học 2016 – 2017.
Áp dụng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường đại học Sư phạm – ĐHĐN từ năm học 2016 – 2017.

1.    Cấu trúc của báo cáo Khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận trình bày theo trình tự sau:
TRANG BÌA NGOÀI VÀ BÌA TRONG THEO MẪU
·         Bìa ngoài là giấy bìa màu cứng, (có đóng giấy bóng kính ngoài)
·         Bìa trong giấy trắng có nội dung theo mẫu sau

LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU
1.    Lí do chọn đề tài (trình bày tính cấp thiết của đề tài và tổng quan vấn đề nghiên
cứu).

2.   Mục tiêu nghiên cứu
3.   Nhiệm vụ nghiên cứu
4.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.   Phương pháp nghiên cứu
Liệt kê các phương pháp NC dự định sẽ sử dụng trong đề tài (nhằm đạt mục đích gì?) NỘI DUNG (theo đề cương đã duyệt)
CHƯƠNG 1. …..

(Thường là Cơ sở lý luận về liên quan hướng nghiên cứu của đề tài) 1.1.

1.1.1.
1.2.
……..
CHƯƠNG 2. …..
(Thiết kế tiến trình dạy học/xây dựng thí nghiệm/… chương/phần kiến thức nào đó)
……………….
CHƯƠNG 3. …..
(Thường là Thực nghiệm sư phạm/kết quả và thảo luận – với đề tài thực nghiệm)
…………………

KẾT LUẬN

-   Kết luận
-   Khuyến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Nhận xét: (Về chất lượng Khóa luận nếu cần)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Ý kiến: Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn Đồng ý thông qua báo cáo 
              Không đồng ý thông qua báo cáo
                                                                                          ....................., ngày ... tháng .. năm ...........
                                                                                                              
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
                                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)
 

Chú ý: Số trang Khóa luận (chỉ không kể phụ lục) tối thiểu 35 trang, tối đa 90 trang.

2.    Về hình thức trình bày
2.1.         Khổ giấy: Giấy trắng khổ A4 (210x297 mm)

2.2.         Font chữ, kích cỡ và cách thức trình bày báo cáo

-   Đánh máy vi tính, in trên 1 mặt giấy A4.
-   Font chữ:  Times New Roman - UNICODE
-    Cỡ chữ:        13 hoặc 14 cho phần tiểu mục và nội dung (phần nội dung canh đều hai 
bên).
-   Dãn dòng theo chế độ từ 1.3 đến 1,5 lines.
-   Đặt lề theo quy cách sau:
o    Lề trên: 2 cm
o    Lề dưới: 2 cm
o    Lề trái: 3,5 cm
o    Lề phải: 2 cm
2.3.         Đánh số trang: Đánh số trang ở giữa lề dưới trang giấy, kích thước 13 pt, không đậm.
-    Các mục từ phần Lời cảm ơn đến Danh mục bảng, hình minh họa: Đánh số trang theo ký hiệu La mã (I, II, III, …).
-   Bắt đầu từ Phần mở đầu đến Tài liệu tham khảo: đánh số trang theo số (1, 2, 3, …).

2.4.         Trang trí các mục và tiểu mục

-    Các mục lớn ở các phần, chương đặt ở đầu trang mới: Viết chữ in hoa đậm, canh giữa trang, dưới mục để trống 1 dòng hoặc 12 pt.
-    Các mục và tiểu mục đánh theo số Ả rập (ví dụ 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1), viết chữ thường  in đậm.

2.5.     Tài liệu tham khảo

v  Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật….), địa chỉ Website. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật…
v  Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
-   Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
-   Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
-    Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v….
v  Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
-   Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
-   (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
-   tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
-   nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
-   nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).
Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:

Tiếng Việt

[1]. Quách Ngọc Ân (1992), Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai, Tạp chí khoa học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, số 98, Hà Nội.
[2]. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 – 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến
– Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
[4]. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh…, Luận văn Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh

[5]. Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), 178.
[6]. Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, 1.

Các trang Web

…..
 
3.    Gợi ý một số nội dung viết báo cáo Khóa luận tốt nghiệp
3.1.     Lời cảm ơn (không quá 01 trang): Bày tỏ tình cảm của mình đối với những cá nhân, tập thể và những ai liên quan đã hướng dẫn giúp đỡ, cộng tác và tài trợ kinh phí trong quá trình thực hiện khóa luận/chuyên đề (tác giả ký tên).
3.2.     Mục lục: Ghi đến tiểu mục cấp 3.
3.3.     Ký hiệu và cụm từ viết tắt: Liệt kê các ký hiệu và các cụm từ viết tắt sử dụng trong báo cáo theo thứ tự vần chữ cái.
3.4.        Danh mục bảng biểu, hình (đồ thị, biểu đồ, hình ảnh): Liệt kê theo thứ tự có đánh số trang.
3.5.     Trong mục lí do chọn đề tài, phần tổng quan vấn đề nghiên cứu: Tổng quan trả lời những câu hỏi:
-   Hướng nghiên cứu của đề tài đã có tác giả nào nghiên cứu/công bố trên các bài báo, tạp chí, kỷ yếu chưa? (có liệt kê cụ thể). Đạt được kết quả gì? Còn vấn đề nào chưa giải quyết/ còn bỏ ngỏ?
-    Từ đó khẳng định đề tài mà tác giả lựa chọn là có khác biệt so với các đề tài đã  công bố.

3.6.     Phương pháp nghiên cứu

Liệt kê/mô tả các phương pháp nghiên cứu đựợc sử dụng theo từng nội dung: gồm phương pháp tiếp cận, phương tiện nghiên cứu (nếu có), phương pháp chọn vùng/mẫu nghiên cứu, phương pháp chọn quan sát mẫu, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp  xử lý phân tích số liệu. Nếu sử dụng phương pháp mới (hoặc ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đủ.

3.7.     Kết luận

-    Trình bày những kết quả của khóa luận một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm, không có trích dẫn tài liệu tham khảo.
-   Phần đề nghị/khuyến nghị phải xuất phát từ các giải pháp phát triển, những khuyến nghị gì giúp cho các giải pháp đưa ra được khả thi. Ngoài ra, có thể đề nghị những vấn đề cần nghiên cứu thêm, những đề xuất phát triển từ đề tài nghiên cứu. Những đề nghị phải cụ thể, rõ ràng, thiết thực và khả thi.
3.8.     Phụ lục: Phụ lục là những bảng, biểu, số liệu, sơ đồ, hình vẽ, kết quả, phiếu điều tra, khảo sát … có tác dụng chứng minh, minh họa cho các nội dung của khóa luận mà nếu đưa vào khóa luận thì không đẹp và chiếm nhiều trang nên được đưa vào phần cuối cùng của khóa luận và không tính số trang. Phụ lục cũng có thể được đánh số thứ tự và phải đánh số trang riêng.
Ví dụ:   Trang 1 phần phụ lục đánh số là PL1.

TRƯỞNG KHOA VẬT LÝ

 Tải văn tại đây! 
 
 

 

Tác giả bài viết: khoa Vật lý

Nguồn tin: Khoa Vật lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.