Papers in theoretical Physics, general physics, materials science

Monday - 21/05/2018 08:57
 
Assoc. Prof PhD. Nguyễn Văn Hiếu

  DOMESTIC : 
[1] Bài báo: Sự phụ thuộc trường âm điện từ theo nhiệt độ trong dây lượng tử hình trụ AlGaAs/GaAs. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(121).2017. Trang: 43. Năm 2017. (Jan 30 2018 1:32PM)
[2] Bài báo: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài lên tính chất điện tử của hệ Graphene-Molybdenum Disulfied. Tác giả: Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Le Thi Thu Phuong, Le Thi Phuong Thao, Luu Duc Tho, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu. SPMS. Số: 1. Trang: 171-175. Năm 2017. (Jan 20 2018 5:32AM)
[3] Bài báo: THE DEPENDENCE OF AN ACOUSTOMAGNETOELECTIC FIELD ON THE TEMPERATURE IN A CYLINDRICAL QUANTUM WIRE AlGaAs/GaAs. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguye Quang Bau. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 12. Trang: accepted. Năm 2017. (Jan 20 2018 5:34AM)
[4] Bài báo: Sự phụ thuộc trường âm điện từ lên một số đại lượng trong siêu mạng pha tạp. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Journal of Science & Education. Số: 18. Trang: 1-4. Năm 2016. (May 17 2016 10:52AM)
[5] Bài báo: Trường Âm Điện Từ Lượng Tử Trong Siêu Mạng Pha Tạp GaAs:Si/GaAs:Bi. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. VNU Journal of Science, Mathematics. Số: 1S. Trang: 79-85. Năm 2015. (Oct 12 2014 4:57PM)
[6] Bài báo: The Influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Nghia. Vietnamese academy of science and technology. Số: 3c, september. Trang: pages: 428-435. Năm 2014. (Jul 31 2015 11:09PM)
[7] Bài báo: Sự phụ thuộc của dòng âm điện lượng tử lên tần số sóng âm trong siêu mạng. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyen Quang Bau. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 99. Năm 2014.(May 6 2014 5:00PM)
[8] Bài báo: TÍNH TOÁN DÒNG ÂM ĐIỆN PHI TUYẾN TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP GaAs:Si/GaAs:Be KHI CÓ MẶT SÓNG ĐIỆN TỪ Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Journal of science and technology. Số: No.6(79). Trang: 95-99. Năm 2014. (Jun 3 2014 2:57PM)
[9] Bài báo: Tính toán dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be khi có mặt sóng điện từ ngoài. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 99. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[10] Bài báo: Lý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi có mặt từ trường. Tác giả: Hoang Dinh Trien, Nguyen Van Hieu. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc. Số: 1. Trang: 237-242. Năm 2013. (Aug 30 2013 7:56AM)
[11] Bài báo: Theory of the acoustoelectric current in a quantum well. Tác giả: Nguyen Van Hieu and Nguyen Quang Bau. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 12. Trang: 42-47. Năm 2013. (Dec 11 2013 9:36AM)
[12] Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Doping Superlattice. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Quang Bau. the 8th national conference SPMS. Số: 11/2013. Trang: http://www.spms2013.ac.vn. Năm 2013. (Aug 31 2013 9:39AM)
[13] Bài báo: Hiệu Ứng Âm Điện Từ Trong Hố Lượng Tử. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Thi Thuy Trang. Tạp chí khoa học và Giao dục, trường ĐHSP-ĐHĐN. Số: 2. Trang: 20-25. Năm 2012. (Aug 30 2013 6:40AM)
[14] Bài báo: The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. VNU Journal of Science, Mathematics. Số: vol 28, 1S. Trang: 63-68. Năm 2012. (Sep 1 2013 9:44PM)
[15] Bài báo: Cộng Hưởng Tham Số Phonon Âm và Phonon Quang Trong Siêu Mạng. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 8. Trang: 93-98. Năm 2011. (Aug 30 2013 6:36AM)
[16] Bài báo: Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong trong dây lượng tử hình chữ nhật. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 5. Trang: 91-97. Năm 2010. (Aug 30 2013 6:31AM)
[17] Bài báo: The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice. Tác giả: Nguyen van Hieu, Nguyen Quang Bau, Tran Cong Phong. Communication in Physics. Số: 3. Trang: 249-255. Năm 2010. (Aug 24 2013 8:17AM)
[18] Bài báo: Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau, Tran Cong Phong. VNU Journal of Science, Mathematics-Physics. Số: 25. Trang: 131-136. Năm 2009. (Aug 30 2013 6:43AM)
[19] Bài báo: The influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattices. Tác giả: Do Manh Hung, Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa hoc vật liệu lần thứ 6. Số: 1. Trang: 452-457. Năm 2009.(Aug 30 2013 8:04AM)
[20] Bài báo: The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire. Tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu, ect.. the 33th national conference on theoretical physics. Số: 8/2008. Trang: www.iop.vast.ac.vn. Năm 2008. (Aug 31 2013 9:35AM)
[21] Tham luận: Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems. Tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu. the 32th national conference on theoretical physics. Trang: www.iop.vast.ac.vn. Năm 2007. (Aug 31 2013 9:32AM)
 INTERNATIONAL:
[1] Article: Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering. Authors: Hunh Vinh Phuc, Vu Van Tuan, Nguyen Ngoc Hieu, Le Thi Thu Phuong, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong. Journal of Electronic Materials (SCI). No: Published online: 03 May. Pages: 64-73. Year 2018. (May 9 2018 5:48AM)
[2] Article: Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering. Authors: Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu, Tran Van Thu, Nuyen Manh Hung, Victor V. Ilyasov, Nikolai A. Pokloski and Chuong V. Nguyen. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 01. Pages: 730-737. Year 2018. (Jan 20 2018 5:14AM)
[3] Article: Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2. Authors: Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos A Duque, Nguyen Van Hieu, L. T. T Phuong, Bui Dinh Hoi, H V. Phuc. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 123. Pages: 034301. Year 2018. (Jan 20 2018 5:19AM)
[4] Article: First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain. Authors: C V Nguyen, N V Hieu, L C Nhan, H V Phuc, V V IIyasov and N N Hieu. Indian J Phys. No: 4. Pages: 447-452. Year 2018. (Mar 21 2018 11:49PM)
[5] Article: First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces. Authors: Nguyen Ngoc Hieu, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong ect.. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 122. Pages: 104301. Year 2017. (Jan 16 2018 10:39AM)
[6] Article: First principles study of electronic properties of AN-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out plane strain. Authors: Nguyen Van Chuong, Nguyen Van Hieu, Le Cong Nhan, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, ect.. Indian Journal of Physics. No: Accepted. Pages: 1080. Year 2017. (Jan 16 2018 10:46AM)
[7] Article: Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations. Authors: Chuong V. Nguyen, Victor V. Ilyasov, Hieu V. Nguyen & Hieu N. Nguyen. Journal Molecular Simulation (SCI). No: 2. Pages: 86-91. Year 2017. (Oct 1 2016 2:53PM)
[8] Article: Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/atimonene heterostructure. Authors: Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bui Dinh Hoi, Le T. T Phuong, Nguyen Van Hieu, Chuong N Van. Superlattice and Microstructures (SCI). No: 112. Pages: 554-560. Year 2017. (Jan 20 2018 5:25AM)
[9] Article: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene. Authors: Chương V. Nguyễn,Nguyễn Ngọc Hiếu,C. A. Duque, Doãn Quốc Khoa, Nguyễn Văn Hiếu, Lương Văn Tùng, and Huỳnh Vĩnh Phúc.. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 121. Pages: 045107(1)-045107(6). Year 2017. (Feb 1 2017 11:35AM)
[10] Article: Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene. Authors: Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, Carlos A. Duque, Nikolai A. Poklonski, Victor V. Ilyasov,Nguyễn V. Hiếu, Le Dinh, Quach K. Quang, Luong V. Tung, Huynh V. Phuc. Optical Materials-Elsevier (SCI). No: Volume 69. Pages: 328–332. Year 2017. (May 3 2017 2:29PM)
[11] Article: Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion. Authors: Chương Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Hiếu, Huỳnh Ngọc Toàn, Lễ Công Nhận, Ngô Thị Anh & Nguyễn Ngọc Hiếu. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 6. Pages: 3815-3819. Year 2017. (May 4 2017 7:47AM)
[12] Article: Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well. Authors: Huynh Vinh Phuc, Doan Quoc Khoa, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu. Optik - International Journal for Light and Electron Optics (SCI). No: 22. Pages: 10519-10526. Year 2016. (Sep 1 2016 8:53PM)
[13] Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice. Authors: Nguyen Dinh Nam, Nguyen Van Hieu, and Nguyen Quang Bau. PIERS-Progress In Electromagnetics Research Symposium. No: 08. Pages: 3888-3892. Year 2016. (Sep 1 2016 9:01PM)
[14] Article: Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles studyAuthors: Chuong V. Nguyen, V.V. Ilyasov, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu. Solid State Communications, ISSN: 0038-1098; SCI; Impact factor: 1.897. No: 7. Pages: 10–13. Year 2016. (Apr 18 2016 9:02AM)
[15] Article: The dependence of a quantum acoustoelectric current on some qualities in a cylindrical quantum wire an infinite potential GaAs/GaAsAl. Authors: "Nguyen Vu Nhan, Nguyen Van nghia, Nguyen Van Hieu. Journal of Materials Transactions, the Japan Institute of metals and materials, SCIE. No: 9, Vol 56. Pages: 1408-1411. Year 2015. (Jul 31 2015 11:04PM)
[16] Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Quantum Acoustomagnetoelectric Field in a Quantum Well with a Parabolic Potential. Authors: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Progress in Electromagnetics research symposyum(ISI). No: 08. Pages: 1949-1953. Year 2014. (Jun 3 2014 3:03PM)
[17] Article: Peierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap. Authors: Nguyen Ngoc Hieu, Nguyen Van Hieu. Physica Status Solidi b (ISI), IF=1.6. No: 8. Pages: 1614-1618. Year 2014. (Jun 3 2014 3:07PM)
[18] Article: The quantum acoustoelectric current in a doped superlattice GaAs:Si/GaAs:Be. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu. Superlattices and Microstructure. ELSEVIER (ISI), IF=1.64. No: 63. Pages: 121-130. Year 2013.(Aug 23 2013 11:56AM)
[19] Presentations: The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice.Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển. 1st International Workshop on Theoretical. Pages: www.iop.vast.ac.vn/. Year 2013. (Aug 23 2013 11:59AM)
[20] Article: The Influence of a Strong Electromagnetic Wave (Laser Radiation) on the Hall Coefficient in Doped Semiconductor Superlattices with an In-plane Magnetic FieldAuthors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Bùi Đình Hợi. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA(ISI). No: 52. Pages: 416-422. Year 2013. (Aug 23 2013 11:42AM)
[21] Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Quantum WellAuthors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 52. Pages: 466-472. Year 2013. (Aug 23 2013 11:46AM)
[22] Article: The Influence of an Electromagnetic Wave on the Acoustoelectric Current in a Rectangular Quantum Wire with an Infinite PotentialAuthors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 52. Pages: 410-416. Year 2013. (Aug 23 2013 11:44AM)
[23] Article: The Influence of the electromagnetic Wave on the Nonlinear Acoustoelectric Effect in a SuperlatticeAuthors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 47. Pages: 1048-1053. Year 2012. (Aug 23 2013 11:49AM)
[24] Article: The quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potentialAuthors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân. Superlattices and Microstructure. ELSEVIER(ISI), IF=1.64. No: 52. Pages: 921-930. Year 2012. (Aug 23 2013 11:38AM)
[25] Article: Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân. Journal of the Korean Physical Society (ISI), IF=1.2. No: 12. Pages: 2026∼2031. Year 2012. (Aug 23 2013 11:40AM)
[26] Article: Theory of acoustomagnetoelectric effect in a superlatticeAuthors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 40. Pages: 342-347. Year 2010. (Aug 23 2013 11:47AM)

MSc. Lê Văn Thanh Sơn
[1] Presentation: Sự truyền năng lượng giữa ion Ce3+ và ion Mn2+ trong một Number mạng chủ khác nhau 
Energy Transfer among Ce3+ and Mn2+ in Host Compounds. 
Author: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7 Number: Page: Year: 2011
[2] Article: THE ROLE OF ALKALI IONS IN THE THERMOLUMINESCENT PEAK AT 200K OF NATURAL QUARTZ OF VIETNAM 
THE ROLE OF ALKALI IONS IN THE THERMOLUMINESCENT PEAK AT 200K OF NATURAL QUARTZ OF VIETNAM 
Author: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Journal of Science-VNU Hanoi Number: Page: Year: 2008
[3] Presentation: Một Number kết quả nghiên cứu mới về nhiệt phát quang của thạch anh Việt Nam 
Author: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Hội nghị Applied Spectroscopy and Luminescent Detectors tại Đà lạt Number: Page: Year: 2007
[4] Article: Phototransferred thermoluminescence of natural quartz Vietnam at low temperatures 
Phototransferred thermoluminescence of natural quartz Vietnam at low temperatures 
Author: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Journal of Science-VNU Hanoi Number: Page: 212-215 Year: 2006
[5] Presentation: Ảnh hưởng của ion kim loại kiềm đến quá trình quang cưỡng bức của thạch anh Việt Nam 
THE ROLE OF ALKALI IONS IN THE STIMULATED LUMINESCENCE IN VIETNAM QUARTZ 
Author: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Hội nghị QH-QP toàn quốc lần IV Number: Page: Year: 2006


 PhD. Dinh Thanh Khan
 DOMESTIC : 
[1] Bài báo: Mô phỏng strain nhiệt trong màng tinh thể AlN được chế tạo trên đế AlN/α-Al2O3 bằng phương pháp phần tử hữu hạnTác giả: Dinh Thanh Khan. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN. Số: 20(03). Trang: 17. Năm 2016. (Nov 18 2016 9:40AM)
[2] Bài báo: Nghiên cứu sự uốn cong mặt mạng của màng tinh thể AlN trồng trên đế α-Al2O3 được gia công rãnh sử dụng nhiễu xạ tia X. Tác giả: Đinh Thanh Khẩn*, Nguyen Quy Tuan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 33. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
 INTERNATIONAL : 
[1] Article: Study on the influence of different trench-patterned templates on the crystalline microstructure of AlN epitaxial films by X-ray microdiffraction. Authors: Dinh Thanh Khan, Shotaro Takeuchi, Yoshiaki Nakamura, Kunihiko Nakamura, Takuji Arauchi, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, Yasuhiko Imai, Shigeru Kimura, and Akira Sakai. Japaness Journal of Applied Physics. No: 56. Pages: 025502-1-5. Year 2017. (Jun 17 2018 10:41AM)
[2] Article: Microstructural analysis for an epitaxial AlN thick film/trench-patterned template by three-dimensional reciprocal lattice space mapping technique. Authors: Shohei Kamada, Shotaro Takeuchi, Dinh Thanh Khan, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, Yasuhiko Imai, Shigeru Kimura, and Akira Sakai. Applied Physics Express. No: 9. Pages: 111001 to 111003. Year 2016. (Nov 18 2016 9:38AM)
[3] Article: Microscopic crystalline structure of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template. Authors: Dinh Thanh Khan. Journal of Crystal Growth. No: 411. Pages: 38–44. Year 2015. (Feb 2 2015 10:17AM)
[4] Presentations: Microstructure analysis of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/sapphire template by X-ray microdiffraction. Authors: S. Takeuchi, D. T. Khan, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, and A. Sakai. 2014 MRS Fall Meeting & Exhibit, International Conference. Year 2014. (Nov 29 2016 10:36PM)
[5] Article: Local Strain Distribution in AlN Thick Films Analyzed by X-Ray Microdiffraction. Authors: D. T. Khan, S. Takeuchi, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, and A. Sakai. Materials Science Forum-Trans. Tech. Publictions. No: 783-786. Pages: 2016-2021. Year 2014. (Oct 20 2014 10:22AM)
[6] Article: Anisotropic crystalline morphology of epitaxial thick AlN films grown on triangular-striped AlN/sapphire template. Authors: Takuji Arauchi, Shotaro Takeuchi, Kunihiko Nakamura, Dinh Thanh Khan, Yoshiaki Nakamura, Hideto Miyake, Kazumasa Hiramatsu, and Akira Sakai. Phys. Status Solidi A. No: 211. Pages: 731-735. Year 2014. (Oct 20 2014 10:28AM)
[7] Article: Cross-sectional X-ray microdiffraction study of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/a-Al2O3template. Authors: D. T. Khan, S. Takeuchi, J. Kikkawa, Y. Nakamura, H. Miyake, K. Hiramatsu, Y. Imai, S. Kimura, O. Sakata, and A. Sakai. Journal of Crystal Growth-Elsevier B. V.. No: 381. Pages: 37-42. Year 2013. (Oct 20 2014 10:14AM)
[8] Presentations: Local strain distribution in a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template measured by X-ray microdiffraction. Authors: Dinh Thanh Khan. International Workshop on Nitride Semiconductors 2012. Pages: 10. Year 2012. (Feb 2 2015 10:16AM)
   

PhD. Nguyen Quy Tuan
 
 INTERNATIONAL : 
[1] Presentations: Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor het-erojunction field-effect transistors. Authors: Tuan Quy Nguyen*, Toshimasa Ui, Masahiro Kudo, Hong-An Shih, Norihiko Hashimoto, and Toshi-kazu Suzuki. 2014 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD2014), Kanazawa, Japan, July 1–3, (2014). Pages: 234-238. Year 2014. (Jul 9 2014 11:57AM)
[2] Article: Fabrication and characterization of BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric. Authors: Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, Masahiro Kudo, Toshi-kazu Suzuki. Physica Status Solidi (C). No: 10. Pages: 1401–1404. Year 2013. (Feb 12 2014 10:02PM)
[3] Presentations: AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric. Authors: Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, Masahiro Kudo, and Toshi-kazu Suzuki. The 40th International Symposium on Compound Semiconductors, Kobe, Japan. Pages: TuC3-4. Year 2013. (Feb 15 2014 9:44PM)
[4] Presentations: Application of AlTiO thin films to AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors. Authors: Tuan Quy Nguyen, Toshimasa Ui, Masahiro Kudo, Yuji Yamamoto, Hong-An Shih, and Toshi-kazu Suzuki. 2013 International Conference on Solid State Devices and Materials, Fukuoka, Japan, September 24–27 (2013).. Pages: 920-921. Year 2013. (Feb 15 2014 9:53PM)
[5] Presentations: X-ray photoelectron spectroscopy for BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors. Authors: Masahiro Kudo, Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, and Toshi-kazu Suzuki. 10th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics, Hakodate, Japan, September 2–5 (2013).. Pages: 49-50. Year 2013. (Feb 25 2014 11:00PM)
[6] Presentations: Characterization of gate-control efficiency in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor structure by capacitance-frequency-temperature mapping. Authors: Hong-An Shih, Tuan Quy Nguyen, Masahiro Kudo, and Toshi-kazu Suzuki. 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials, Kyoto, Japan, September 25-27, (2012). Pages: 905-906. Year 2012. (Jul 9 2014 12:07PM)
   

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

aun
tvspE
eln
qlht
TC
 
ud
sp
bk
kt
nn
spkt
cntt
phkt
yd
LAB MATI
Faculty
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second