Domestic scientific papers of Division of Teaching methods

Monday - 21/05/2018 09:08
[1] Article: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực định hướng phát triển năng lực... trên địa bàn tp Đà Nẵng 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng sự Journal: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội No.: 4 Year: 14-22 Năm: 2017
[2] Article: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
MANAGEMENT OF RENOVATION ACTIVITIES OF TESTING AND EVALUATING IN PHILOLOGY TEACHING TOWARDS FORMING ANG DEVELOPING STUDENTS’ CAPACITIES AT HIGH SCHOOLS 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Văn Ca Journal: JOURNAL KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG No.: 2(111) Year: 18-24 Năm: 2017
[3] Article: Khung năng lực cán bộ đảm bảo chất lượng: đối sánh kết quả khảo sát tại các trường Đại học ở Việt Nam với kết quả nghiên cứu từ lý luậ 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trịnh Thế Anh Journal: TC Giáo dục Nghệ thuật No.: 20/2017 Year: 102-108 Năm: 2017
[4] Article: Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề "Cơ học" Vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng sự Journal: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội No.: 1 Year: Năm: 2017
[5] Article: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ “CƠ HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 
Constructing question banks for “mechanics” in grade 10 physics textbook in the orientation toward competence development 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh Phương Journal: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) No.:21(04) Year: 99 Năm: 2016
[6] Article: Quản lý đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Ngữ Văn theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường THPT 
Author: Nguyễn văn Hiếu, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng No.: 10(107).2016 Year: Năm: 2016
[7] Article: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Journal: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016No.: Year: 298-313 Năm: 2016
[8] Article: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về “Mắt” chương trình trung học phổ thông 
BUILDING INTEGRATED TEACHING TOPIC ON "EYES" - PROGRAM HIGH SCHOOL 
Author: Phùng Việt Hải, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 No.: ISBN: 978-604-947-640-2 Year: 298-313.Năm: 2016
[9] Article: QUẢN LÝ ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG THPT 
MANAGEMENT OF INNOVATION OF ORGANIZATION FORMS OFTEACHING PHILOLOGY TOWARDS DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY AT HIGH SCHOOLS 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn văn Hiếu Journal: JOURNAL KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG No.: 10(107) Year: 2-9 Năm: 2016
[10] Article: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" Chương trinh PT TH 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng sự Journal: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 No.: Year: Năm:2016
[11] Article: Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề "Sự nở vì nhiệt" dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Journal: TC Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội No.: 8B(61).2016 Year: 148-155 Năm: 2016
[12] Article: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý theo định hướng phát triển năng lực người học tại các trường THPT 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Journal: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng No.: 8(105).2016 Year: 11-15 Năm: 2016
[13] Article: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
MANAGEMENT OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN PHYSICS TOWARD DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY AT HIGH SCHOOLS 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Journal: JOURNAL KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG No.: 8(105).2016 Year: 11-16 Năm: 2016
[14] Article: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Cộng sự Journal: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" No.: Year: 704 - 710 Năm: 2015
[15] Article: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm"No.: Year: 696- 704 Năm: 2015
[16] Article: Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá – cơ sở quan trọng của việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trịnh Thế Anh Journal: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" No.: Year: 387 - 397 Năm: 2015
[17] Article: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 696-673 Năm: 2015
[18] Article: Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 704-713 Năm: 2015
[19] Article: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
Measures to construct and manage the system of multiple choice questions in secondary school 
Author: Lê Văn Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 11(02) Year: 94-100 Năm: 2014
[20] Article: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY THỰC HÀNH VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Organizing cognitive activities for students in physics practice lessons in high school 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh Tiến Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 11(02) Year: 110-115 Năm: 2014
[21] Article: Measuring and assessing physics thinking abiity of high school students 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: The 7th International Conferencer on Educational Reform 2014 No.: ICER 2014 Year: 108-114 Năm: 2014
[22] Article: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục 
Author: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc No.: 4 Year: 668-673 Năm: 2014
[23] Article: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý qua việc sử dụng phần mềm dạy học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh Tiến Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 1 Year: 43-74 Năm: 2014
[24] Article: DÙNG CROCODILE PHYSICS ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO Ở CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP TRÊN LMS MOODLE 
Using Crocodile Physics to provide upper secondary virtual physics experiment lessons according to the standard scorm integrated with moodle LMS 
Author: Phan Liễn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 10(01) Year: 78-83 Năm: 2014
[25] Article: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 
Training the thinking skills of students through solving experimental exercises in teaching Physics 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 8(03) Year: 112-117 Năm: 2013
[26] Article: SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Using experimental exercises in experimental methods in teaching physics at high school 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 7(02) Year: 101-105 Năm: 2013
[27] Tham luận: Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý đại cương ở Đại học Đà Nẵng 
Patterns and solutions innovation teaching methods General physics in Danang University 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ 3 No.: Đặc biệt Year: 551-554 Năm: 2013
[28] Article: SỬ DỤNG COMPONENT ARI QUIZ LITE XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP VÀO WEBSITE ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA 1.5 
Using component Ari Quiz lite to construct the system of test and assessment of online students integrated into the website through the Mls Joomla 1.5 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 4(03) Year: 121-128 Năm: 2012
[29] Article: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ HỌC” VẬT LÝ 12 THPT 
Building and using the website to support the self-study activity and assessment in teaching the chapter : mechanical fluctuation” in grade 12 physics 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 4(03) Year: 114-120 Năm: 2012
[30] Article: Xây dựng hệ thống câu hỏi THKQ chương Động học chất điểm với sự hỗ trợ của phần mềm Vitesta 
Author: Đặng Thị Hương, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 8(57) Year: 59-64 Năm: 2012
[31] Article: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về công Authorng dạy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 
Survey on student's satisfaction of teaching at University of Education - The University of Da Nang 
Author: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: Year: 123-129 Năm: 2012
[32] Article: Ứng dụng nguồn mở Moodle trong E-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học 
Apply Moodle open source applications in E-Learning to support online examination and evalution in order improve quality of credit-base training in universities 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Journal Giáo dục. No.: ISSN 21896 0866 7476 Year: 42-45 Năm: 2011
[33] Article: Các biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan trong dạy học vật lý 
Measures to train skills in solving multiple choice questions in the teaching of physics. 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(47) Year: 112-117 Năm: 2011
[34] Article: Xây dựng hệ thống e-Learning tổ chức kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo đại học đào tạo theo học chế tín chỉ. 
Building e-Learning system inspects assess quality online higher education institutions training course credits. 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Giáo dục. No.: Year: Năm: 2011
[35] Article: Sử dụng Frontpage và Reload-Editor xây dựng các bài giảng điện tử tích hợp lên hệ thống quản lý học tập Moodle 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Việt Cường Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 1 (42) Year: 208-217 Năm: 2011
[36] Article: Sử dụng phối hợp thí nghiệm và phiếu học tập trong dạy học vật lý 
Coodination between experiments and study forms in teaching physics 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(47) Year: 156-162 Năm: 2011
[37] Article: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ 
Designing a methodlogical pratice room in view of meeting inovations in credit-based academy training 
Author: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(47) Year: 50-54 Năm: 2011
[38] Article: Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp 
Evaluate the quality of training by review graduate’s Danang University of Education for the content of the course 
Author: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng No.: 1(01) Year: 126-133 Năm: 2011
[39] Article: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương. 
Author: Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Thiết bị Giáo dục. No.: ISN 1858-0810 Year: 43-45 Năm: 2011
[40] Article: Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo tín chỉ với sự hỗ trợ của e-Learning. 
Building syllabusmethodologies in detail content for subject with e-Learning support in the form of training credits in the university. 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: S? 5(40).2010 Year: 275-283 Năm: 2010
[41] Article: Sử dụng phần mềm Crocodile Technology 3D nhằm nâng cao năng lực tự học của SV học môn Vật lý ở các trường Đại học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 4 (39) Year: 93-99 Năm: 2010
[42] Tham luận: Xây dựng và sử dụng e-Learning trong dạy học môn Vật lý đại cương trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 
Author: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn Quốc lần thứ 7 tại Hà Nội No.: Year:Năm: 2010
[43] Tham luận: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn 2010 - 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo 
PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF AT DANANG UNIVERSITY OF EDUCATION IN THE STAGE OF 2010 – 2015 IN ORDER TO MEET THE REQUIREMENTS FOR MANAGEMENT RENOVATION AND TRAINING QUALITY IMPROVEMENT. 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm TL trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng No.: Year: 195-203 Năm: 2010
[44] Tham luận: e-Learning và kiểm tra đánh giá ở các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ 
E-LEARNING AND ASSESSMENT TESTING TRAINING FOLLOW THE CREDIT IN THE UNIVERSITY 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ Toàn quốc - đHSP Hà Nội 2 No.: Year: Năm: 2010
[45] Article: Tình hình hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2004-2009 
Author: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: KY Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên No.: Year: 66-73 Năm: 2009
[46] Article: Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1997-2009 
Author: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: KY Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên No.: Year:Năm: 2009
[47] Tham luận: Hoạt động đào tạo SĐH của Trường ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 1997-2009 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Hội nghị LiênKết ĐTSĐH&NCKH các tỉnh MT-Tây Nguyên tại ĐHĐN No.: Year: 62-65 Năm: 2009
[48] Article: Vận dụng e-Learning trong dạy học đại học theo học chế tín chỉ 
APPLY E-LEARNING TRAINING FOLLOW CREDIT IN THE UNIVERSITY 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Kỷ yếu hội thảo khoa học “đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Đại học Sư phạm – Đại học Huế No.: Year: Năm: 2009
[49] Article: Sử dụng NHCH TNKQ làm PT DH để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ĐH 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 2(31) Year: 104-108 Năm: 2009
[50] Tham luận: Dạy học bằng e-Learning và vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ 
Teaching with e-Learning and the role of teachers in changing their teaching methods at university training to study the credit 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Báo cáo và đăng kỷ yếu hội thảo “Đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quy Nhơn No.: Đặc biệt Year: Năm: 2009
[51] Article: E-Learning và việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(35) Year: 120-126 Năm: 2009
[52] Article: Sơ kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP sau 2 năm thực hiện. 
Author: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: KY Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế đào tạo theo phương thức tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm No.: Year: 7-21 Năm: 2009
[53] Article: Sử dụng phần mềm Quest để phân tích CH TNKQ 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Khoa học và Công nghệ No.: 2(25) Year: 119-126 Năm: 2008
[54] Tham luận: Một No. biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy khi chuyển sang học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng No.: Year: 81-87 Năm: 2007
[55] Tham luận: Cải tiến phương pháp tính điểm các môn học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Đại học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo giáo viên Vật lý No.: Year: 41-45 Năm: 2003
[56] Article: So sánh việc áp dụng TNKQ và TNTL để kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý ở bậc Đại học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Nghiên cứu giáo dục No.: 20 Year: 29-30 Năm: 2002
[57] Article: Kết quả khảo sát ý kiến của Giảng viên và sinh viên về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý ở trường Đại học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Khoa học, ĐH Vinh No.: 3 Year: 72-75 Năm: 2001
[58] Article: Khả năng phối hợp TNKQ và TNTL để đánh giá KQHT môn vật lý ở Đại học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Nghiên cứu giáo dục No.: 3 Year: 23-24 Năm: 2001
[59] Article: Đánh giá định kỳ ở lớp học và thành tích học tập của các lớp sinh viên 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp No.: 355 Year: 14-16 Năm: 2001
[60] Article: Một No. kết quả ban đầu của việc xây dựng Ngân hàng CHTN môn VLĐC dùng cho kiểm tra thi học kỳ 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Khoa học và Công nghệ Hà Nội No.: 23+24 Year: 5-9 Năm: 2000
[61] Article: Tìm hiểu mối quan hệ giữa KTĐG định kỳ với KQHT môn vật lý của SV đại học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Nghiên cứu giáo dục No.: 7 Year: 23-24 Năm: 2000
[62] Article: Bước đầu nghiên cứu ứng dụng TNKQ vào việc đánh giá KQHT phần cơ học - VLĐC 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Khoa học ĐHSP Đà Nẵng 98 No.: 2 Year: 16-20 Năm: 1998
[63] Tham luận: Nghiên cứu xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dùng trong KT và thi học kỳ môn vật lý 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Hội thảo quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2 No.: Year: 280 - 282 Năm: 1998
[64] Article: Thử nghiệm phương pháp TNKQ để đánh giá kết quả dạy học chương Hiện tượng CƯĐT 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Nghiên cứu giáo dục No.: 98 (12) Year: Năm: 1998
[65] Article: Khả năng sử dụng phương pháp TNKQ để đánh giá KQHT 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Nghiên cứu giáo dục No.: 97 (4) Year: 18-19 Năm: 1997

Thầy TS. Phùng Việt Hải
[1] Article: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Journal: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016No.: Year: 298-313 Năm: 2016
[2] Article: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về “Mắt” chương trình trung học phổ thông 
BUILDING INTEGRATED TEACHING TOPIC ON "EYES" - PROGRAM HIGH SCHOOL 
Author: Phùng Việt Hải, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 No.: ISBN: 978-604-947-640-2 Year: 298-313.Năm: 2016
[3] Article: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" Chương trinh PT TH 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng sự Journal: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 No.: Year: Năm:2016
[4] Article: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ CHO VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
DEVELOPING THE USING PHYSICAL TEACHING EQUIPMENT SKILL FOR OFFICERS, WHO ARE WORKING IN TEACHING EQUIPMENT IN SECONDARY SCHOOLS 
Author: Phùng Việt Hải, Nguyễn Nhật Quang Journal: TC khoa học Trường đại học sư phạm Hà Nội No.: 61, 2016 Year: 187-195 Năm: 2016
[5] Article: Phát triển kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn vật lí cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở. 
DEVELOPING THE USING PHYSICAL TEACHING EQUIPMENT SKILL FOR OFFICERS, WHO ARE WORKING IN TEACHING EQUIPMENT IN SECONDARY SCHOOLS. 
Author: Phùng Việt Hải, Nguyễn Nhật Quang, Lê Thị Minh Phương Journal: TC khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội No.: Vol. 61, No. 8B Year: 187-195. Năm: 2016
[6] Article: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 696-673 Năm: 2015
[7] Article: Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 498-502 Năm: 2015
[8] Article: Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 704-713 Năm: 2015
[9] Article: Chế tạo và sử dụng mô hình ống Pitô theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí 10 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: TC giáo dục và xã hội No.: 55 Year: 34-36 Năm: 2015
[10] Article: Quy trình bồi dưỡng năng lực một PPDH tích cực cho SV sư phạm đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển năng lực ở trường phổ thông 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: TC khoa học, Trường đại học sư phạm Hà Nội No.: 60 Year: 57-67 Năm: 2015
[11] Article: Chế tạo bộ thí nghiệm chứng minh phương trình liên tục của chất lỏng – CT vật lý 10 
Author: Phùng Việt Hải Journal: TC thiết bị giáo dục No.: đặc biệt Year: 3,4 Năm: 2015
[12] Article: Mô hình học tập Trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ các trường SP toàn quốc lần thứ III, năm 2013 No.: Year: 42-53. Năm: 2015
[13] Article: Thực nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo Góc kiểu chủ đề trong môn vật lý lớp 12 – giải pháp hiệu quả trong dạy học phát triển năng lực 
Author: Phùng Việt Hải Journal: Kỉ yếu Hội thảo NCKH SV toàn quốc No.: Year: 450-462 Năm: 2014
[14] Article: Chế tạo bộ thí nghiệm mắc nguồn điện thành bộ chương trình vật lý 11 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: TC thiết bị giáo dục No.: 110 Year: 33-35, 44 Năm: 2014
[15] Article: Xây dựng quy trình bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm vật lý trong học chế tín chỉ. 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: Kỉ yếu HTKH các Trường Sư phạm toàn quốc lần thứ IV No.: Year: 845-855 Năm: 2014
[16] Article: Xây dựng module dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong đào tạo SV sư phạm 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: Journal khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng No.: 10 Year: 66-72 Năm: 2014
[17] Article: Áp dụng dạy học theo Trạm để bồi dưỡng năng lực sử dụng thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lý 
The use of Learning stations to promote the competence of the use of experimental method in physical teaching for a dual effect in the student training process. 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: The 7th International Conference on Educational Reform (ICER 7) No.: Year: 637-646 Năm: 2014
[18] Article: Bồi dưỡng năng lực vận dụng phương pháp Thực nghiệm trong dạy học vật lý qua việc tổ chức dạy học theo Góc – một hiệu quả kép trong quá trình đào tạo sinh viên. 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: TC khoa học, trường đại học sư phạm Hà Nội No.: 02 Year: 63-74 Năm: 2014
[19] Article: Dạy học theo Góc hướng chủ đề - cách tiếp cận mở trong thực tiễn áp dụng 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: TC thiết bị giáo dục No.: 103 Year: 33-36, 46 Năm: 2014
[20] Article: Dạy học theo Góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học – một hướng mở trong thực tiễn áp dụng 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: Journal giáo dục No.: 327 Year: 30-32 Năm: 2014
[21] Article: Chế tạo bộ thí nghiệm minh họa dao động điều hòa của con lắc lò xo, vật lý lớp 12 
Author: Phùng Việt Hải Journal: TC thiết bị giáo dục No.: 100 Year: 19-21 Năm: 2013
[22] Article: Khai thác tính sư phạm của bộ cảm biến và thí nghiệm vật lý ghép nối máy tính 
Pedagogical aspects related to sensors and physics experiments coupled computers 
Author: Phùng Việt Hải Journal: IETEC’13 No.: Year: Năm: 2013
[23] Article: Sơ đồ tiến trình khoa học xây dựng kiến thức - cơ sở quan trọng để thiết kế các góc trong PPDH theo Góc 
Author: Phùng Việt Hải Journal: TC thiết bị giáo dục No.: 98 Year: 42-45 Năm: 2013
[24] Article: Chế tạo bộ TN ghép nối máy tính chứng minh biểu thức lực hướng tâm và thí nghiệm về động cơ KĐB ba pha 
Author: Phùng Việt Hải Journal: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ các trường SP toàn quốc lần thứ III, năm 2013 No.: Year: 200-204 Năm: 2013
[25] Article: Chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng nhiệt điện ghép nối máy tính sử dụng trong dạy học vật lý lớp 11 
Author: Phùng Việt Hải Journal: Journal giáo dục No.: 304 Year: 57-59 Năm: 2013
[26] Article: Bộ TN động cơ không đồng bộ 3 pha ghép nối máy vi tính (vật lý lớp 12) 
Author: Phùng Việt Hải Journal: TC thiết bị giáo dục No.: 90 Year: 9, 14,15 Năm: 2013
[27] Article: Chế tạo bộ thí nghiệm ghép nối máy tính và phần mềm hỗ trợ dạy học các định luật chất khí môn vật lý lớp 10 THPT 
Author: Phùng Việt Hải Journal: JOURNAL KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG No.: tháng 11 Year: 97-103 Năm: 2012
[28] Article: Bộ thí nghiệm khảo sát điện trở suất của kim loại phụ thuộc nhiệt độ ghép nối máy tính (vật lý lớp 11) 
Author: Phùng Việt Hải Journal: TC Thiết bị giáo dục No.: tháng 11 Year: 11-12 Năm: 2012
[29] Article: Vận dụng Microteaching để bồi dưỡng cho sinh viên Sư phạm vật lý phương pháp dạy học theo Góc. 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: TC khoa học, đại học sư phạm Hà Nội No.: No. 9 Year: 84-92 Năm: 2012
[30] Article: Sử dụng kỹ thuật dạy học Vi mô bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm phương pháp dạy học Hợp đồng. 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: Journal giáo dục No.: tháng 10 Year: 62-64 Năm: 2011
[31] Article: Một No. kĩ năng học tập cần thiết của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 
Author: Phùng Việt Hải Journal: Journal giáo dục No.: đặc biệt Year: 88-89 Năm: 2010
[32] Article: Hoạt động học tập trong dạy học Dự án và những kết quả thu được. 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: TC Khoa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội No.: 04 Year: 10-18 Năm: 2008
[33] Article: Dạy học theo góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học và những kết quả thu được 
Author: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Journal: TC khoa học, đại học quốc gia Hà Nội No.: Tập 30, No. 3 Year: 12-21 Năm: 1014

Cô ThS. Trần Thị Hương Xuân
[1] Article: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Cộng sự Journal: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" No.: Year: 704 - 710 Năm: 2015
[2] Article: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm"No.: Year: 696- 704 Năm: 2015
[3] Article: Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 498-502 Năm: 2015
[4] Article: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 
Designing a set of criteria to assess the self-directed learning capacities of primary school students in teaching and learning physics 
Author: Trần Thị Hương Xuân Journal: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) No.: 16(03) - 2015 Year: 131 Năm: 2015
[5] Article: Tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực 
Strengthening training of pedagogic skills for students by the direction of capacity development 
Author: Trần Thị Hương Xuân Journal: TC Giáo dục No.: 350 Year: 26-27 Năm: 2015
[6] Tham luận: Một No. giải pháp tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo hướng phát triển năng lực 
Some solutions help strengthen training of pedagogic skills for students by the direction of capacity development 
Author: Trần Thị Hương Xuân Journal: Ký yếu HTKH Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực No.: Year: 121-125 Năm:2014

Thầy TS. Lê Thanh Huy
[1] Article: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực định hướng phát triển năng lực... trên địa bàn tp Đà Nẵng 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng sự Journal: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội No.: 4 Year: 14-22 Năm: 2017
[2] Article: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG TRONG KHU VỰC TÂY NGUYÊN ĐÁP ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 
RESEARCH ON IMPROVING THE QUALITY OF VOCATIONAL TRAINING FOR STUDENTS IN CENTRAL REGION MEETING THE DEMAND OF HUMAN RESOURCE IN INTEGRATION ECONOMY BETWEEN VIETNAM AND ASIA-PACIFIC REGION 
Author: Lê Thanh Huy, Phan Nhật Khánh Journal: KY HTKH quốc gia năm 2016 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên No.: 2/2017 Year: 111-115 Năm: 2017
[3] Article: Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề "Cơ học" Vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng sự Journal: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội No.: 1 Year: Năm: 2017
[4] Article: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ “CƠ HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 
Constructing question banks for “mechanics” in grade 10 physics textbook in the orientation toward competence development 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh Phương Journal: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) No.:21(04) Year: 99 Năm: 2016
[5] Tham luận: Tiềm lực của Trường ĐHSP-ĐHĐN trong việc xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
DUEd's Potentials in Building IT Center for Teachers and Educational Managers Training 
Author: Lê Quang Sơn, Lê Thanh Huy, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Trịnh Khắc Đức, Đặng Hùng Vĩ Journal: KY Hội thảo “Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ No.: 1 Year: Năm: 2016
[6] Article: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH CNTT TRONG MÔI TRƯỜNG B-LEARNING THÔNG QUA HỌC PHẦN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 
Author: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Journal: HTKH cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016 No.: Year: 213-225 Năm: 2016
[7] Article: Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề "Sự nở vì nhiệt" dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Journal: TC Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội No.: 8B(61).2016 Year: 148-155 Năm: 2016
[8] Article: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 – THPT 
DEVELOPING STUDENTS’ THINKING CAPACITY BY USING MIND MAPPING IN TEACHING THE CHAPTER “DYNAMISM” OF PHYSICS GRADE 10 – HIGH SCHOOL 
Author: Lê Thanh Huy Journal: KY Hội thảo nghiên cứu khoa học cán bộ toàn quốc tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh No.: 10/2016 Year: 213-226 Năm: 2016
[9] Article: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 – THPT 
DEVELOPING STUDENTS’ THINKING CAPACITY BY USING MIND MAPPING IN TEACHING THE CHAPTER “DYNAMISM” OF PHYSICS GRADE 10 – HIGH SCHOOL 
Author: Lê Thanh Huy Journal: KY Hội thảo nghiên cứu khoa học cán bộ toàn quốc tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh No.: 10/2016 Year: 213-226 Năm: 2016
[10] Article: TỔ CHỨC BÀI HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY 
ORGANIZATION OF TEACHING PHYSICS IN FOSTERING OF SELF-STUDY COMPETENCE FOR STUDENT WITH SUPPORT OF MINDMAP 
Author: Lê Thanh Huy Journal: Journal giáo dục No.: 9/2016 Year: Năm: 2016
[11] Article: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN THÔNG QUA MÔ HÌNH BLENDED LEARNING (B-Leanrning) 
THE INNOVATION IN TRAINING AND RETRAINING TEACHING STAFF THROUGH BLENDED LEARNING MODEL 
Author: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Journal: KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông No.: Year: 280-289 Năm: 2016
[12] Article: Phân tích tương quan giữa kiến thức vật lý và sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm sinh học và một No. đề xuất nhắm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên 
Corrrelation analysis between physical knowledge and biological knowledge in the training curriculum of biology teacher education and some recommendations For improving the quality of student education 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Tấn Lê Journal: KY hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016 tại Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng No.: Year: 1481-1486 Năm: 2016
[13] Article: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Cộng sự Journal: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" No.: Year: 704 - 710 Năm: 2015
[14] Article: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm"No.: Year: 696- 704 Năm: 2015
[15] Article: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 696-673 Năm: 2015
[16] Article: Chế tạo và sử dụng mô hình ống Pitô theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí 10 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: TC giáo dục và xã hội No.: 55 Year: 34-36 Năm: 2015
[17] Article: Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 498-502 Năm: 2015
[18] Article: Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 No.: Year: 704-713 Năm: 2015
[19] Article: Mô hình học tập trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên 
Using experiential learning to develop teaching competence of students 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: KY Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015 No.: Đặc biệt Year: 42-53 Năm: 2015
[20] Article: Mô hình học tập Trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên 
Author: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Journal: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ các trường SP toàn quốc lần thứ III, năm 2013 No.: Year: 42-53. Năm: 2015
[21] Article: Thiết kế bài giảng điện tử e – Learning dạy học Ba định luật Newton trong chương trình Vật lý 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Presenter 
Design e – Learning lecture to teach Newton's three laws in the program for 10th grade physics with support of Adobe Presenter software 
Author: Lê Thanh Huy, Ngô Văn Nam, Cộng sự Journal: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 No.: Đặc biệt Year: 429-437 Năm: 2014
[22] Article: Nghiên cứu tổ chức dạy học phần Cơ học Vật lý Trung học cơ sở theo Lí thuyết sư phạm tích hợp 
Research to teach the mechanics physical of junior high school by integrated pedagogical theory 
Author: Ngô Thị Chinh, Lê Thanh Huy Journal: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 No.: Đặc biệt Year: 371-379Năm: 2014
[23] Article: Tự tạo thí nghiệm và sử dụng vào dạy học vật lý ở trường phổ thông 
Seft - made experiments and using physics of teaching Physics in high school. 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Hoàng Anh Journal: Applicable Analysis. No.: Đặc biệt Year: 142-144 Năm: 2014
[24] Tham luận: Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý đại cương ở Đại học Đà Nẵng 
Patterns and solutions innovation teaching methods General physics in Danang University 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ 3 No.: Đặc biệt Year: 551-554 Năm: 2013
[25] Tham luận: Sử dụng giản đồ Fresnel giải nhanh các bài toán dòng điện xoay chiều Vật lý 12 Trung học phổ thông 
Using Fresnel schema to solve quickly of the problem alternating current 12 in Physics of Secondary Education 
Author: Lê Thanh Huy, Trần Thị Quỳnh Nga Journal: Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 No.: Year: 589-593 Năm: 2012
[26] Tham luận: Khai thác và sử dụng phương tiện nghe nhìn nâng cao hiệu quả dạy học phần Cảm ứng từ ở các trường THPT 
Operation and utilization the multimedia equipment to increase teaching results of “electromagnetic induction” in high schools 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Lê Phương Uyên Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: Year: 111-115 Năm: 2012
[27] Article: Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của tài liệu giáo khoa điện tử trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông 
Using the experimental methods with electronic textbooks materials for the teaching of physics in high school 
Author: Phan Nhật Khánh, Lê Thanh Huy Journal: Journal khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng No.: 5(2012) Year: 120-124 Năm: 2012
[28] Article: Sử dụng mã nguồn mở xây dựng bài giảng điện tử trong e-Learning đổi mới phương pháp dạy học 
Using open source to build e-lesson in e-Learning to innovate teaching methods 
Author: Lê Thanh Huy Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: Year: 108-113 Năm: 2012
[29] Article: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương. 
Author: Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Thiết bị Giáo dục. No.: ISN 1858-0810 Year: 43-45 Năm: 2011
[30] Article: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương 
Building process online multiple choice tests of General Physics 
Author: Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy Journal: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany No.: đặc biệt Year: 31-35 Năm: 2011
[31] Article: Ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong e-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học 
MOODLE OPEN SOURCE APPLICATIONS IN E-LEARNING SUPPORT ONLINE TEST REVIEW QUALITY IMPROVEMENT TRAINING CREDITS IN UNIVERSITIES 
Author: Lê Thanh Huy Journal: Journal Giáo dục. No.: Year: 45-47 Năm: 2011
[32] Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự học của sinh viên với hỗ trợ của e-Learning trong đào tạo theo tín chỉ 
Renewal of teaching methods by Huon promote student self-study with the assistance of e-Learning in training credits 
Author: Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Giáo dục đại học hiện tại và tương lai". No.: Đặc biệt Year: Năm: 2011
[33] Tham luận: Seminar - Tổ chức như thế nào để đạt hiệu quả dạy học ở trường Đại học và cao đẳng đào tạo theo tín chỉ? 
Seminar - How to organize effective teaching in universities and colleges training credits. 
Author: Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc. No.: Year: 530-538 Năm: 2011
[34] Article: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ 
Designing a methodlogical pratice room in view of meeting inovations in credit-based academy training 
Author: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(47) Year: 50-54 Năm: 2011
[35] Article: Xây dựng hệ thống e-Learning tổ chức kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo đại học đào tạo theo học chế tín chỉ. 
Building e-Learning system inspects assess quality online higher education institutions training course credits. 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Journal Giáo dục. No.: Year: Năm: 2011
[36] Article: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ 
Design the methods teaching practices room meet the requirements of teaching innovation in training credits 
Author: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(47) Year: Năm: 2011
[37] Article: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ 
DESIGN THE METHODS TEACHING PRACTICES ROOM MEET THE REQUIREMENTS OF TEACHING INNOVATION IN TRAINING CREDITS. 
Author: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(29) Year: Năm: 2011
[38] Article: Ứng dụng nguồn mở Moodle trong E-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học 
Apply Moodle open source applications in E-Learning to support online examination and evalution in order improve quality of credit-base training in universities 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Journal Giáo dục. No.: ISSN 21896 0866 7476 Year: 42-45 Năm: 2011
[39] Tham luận: Sử dụng phương pháp A-didactic dạy học phần lý luận dạy học thuộc chương trình nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ 
Using A-didactic method in teaching Theoretical Teaching of education professional skills training agenda with credits 
Author: Hà Văn Hoàng, Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ" Viện nghiên cứu giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. No.: Đặc biệtYear: Năm: 2011
[40] Article: Sử dụng phần mềm Crocodile Technology 3D nhằm nâng cao năng lực tự học của SV học môn Vật lý ở các trường Đại học 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 4 (39) Year: 93-99 Năm: 2010
[41] Tham luận: Xây dựng và sử dụng e-Learning trong dạy học môn Vật lý đại cương trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 
Author: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn Quốc lần thứ 7 tại Hà Nội No.: Year:Năm: 2010
[42] Tham luận: e-Learning và kiểm tra đánh giá ở các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ 
E-LEARNING AND ASSESSMENT TESTING TRAINING FOLLOW THE CREDIT IN THE UNIVERSITY 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ Toàn quốc - đHSP Hà Nội 2 No.: Year: Năm: 2010
[43] Article: Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo tín chỉ với sự hỗ trợ của e-Learning. 
Building syllabusmethodologies in detail content for subject with e-Learning support in the form of training credits in the university. 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: S? 5(40).2010 Year: 275-283 Năm: 2010
[44] Tham luận: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn 2010 - 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo 
PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF AT DANANG UNIVERSITY OF EDUCATION IN THE STAGE OF 2010 – 2015 IN ORDER TO MEET THE REQUIREMENTS FOR MANAGEMENT RENOVATION AND TRAINING QUALITY IMPROVEMENT. 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm TL trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng No.: Year: 195-203 Năm: 2010
[45] Article: Hệ thống quản lý đoàn viên - sinh viên góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ 
Author: Đặng Thị Thuý An, Nhữ Văn Cử, Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy, Trần Thị Bích Liễu, Trần Xuân Trường Journal: No.: Year: Năm: 2010
[46] Tham luận: Dạy học bằng E-Learning và vai trò của Giảng viên trong việc đổi mới PP DH ở bậc ĐH đào tạo theo học chế tín chỉ 
Author: Lê Thanh Huy Journal: Kỷ yếu Hội thảo đào tạo theo học chế Tín chỉ tại TRƯỜNG ĐH Quy Nhơn No.: Year: 34-41 Năm: 2009
[47] Article: Vận dụng e-Learning trong dạy học đại học theo học chế tín chỉ 
APPLY E-LEARNING TRAINING FOLLOW CREDIT IN THE UNIVERSITY 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: Kỷ yếu hội thảo khoa học “đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Đại học Sư phạm – Đại học Huế No.: Year: Năm: 2009
[48] Article: E-Learning và việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Journal: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) No.: 6(35) Year: 120-126 Năm: 2009
[49] Article: Kết hợp e-Learning và dạy học truyền thống vào đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông 
Combining e-learning and traditional instruction on innovative teaching methods in schools 
Author: Lê Thanh Huy, Nguyễn Đình Hoa Cương, Lê Công Triêm Journal: Journal thiết bị giáo dục – cơ quan hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam No.: s? 46 Year: Năm: 2009
[50] Tham luận: Dạy học bằng e-Learning và vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ 
Teaching with e-Learning and the role of teachers in changing their teaching methods at university training to study the credit 
Author: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Journal: Báo cáo và đăng kỷ yếu hội thảo “Đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quy Nhơn No.: Đặc biệt Year: Năm: 2009

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

aun
tvspE
eln
qlht
TC
 
ud
sp
bk
kt
nn
spkt
cntt
phkt
yd
LAB MATI
Faculty
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second